NAHS v. Cambridge High School & Senior Night–November 3 @ 5:30 pm @ Grady Stadium